Pastorale zorg

Pastorale zorg is een belangrijk element in de onderlinge verbon­denheid en betrokkenheid van de leden van de gemeente. In 1 Korintiërs 12 lezen we:
“Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden”.

De gemeente is als een lichaam. Als leden van de gemeente van Christus worden we opgeroepen om oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugden te delen.

Dit kan op heel ongedwongen en informele manier gebeuren, gewoon door met elkaar als gemeenteleden mee te leven, onze zorgen te delen en elkaar daarin, waar mogelijk, bij te staan.

Naast de geestelijke ondersteuning die we in de gemeente aan elkaar en aan anderen geven, zijn ook verschillende mensen aangesteld om deze christelijke opdracht gestalte te geven. In onze gemeente zijn dit de ouderlingen, de pastorale medewerker, de bezoekbroeders en -zusters, de leden van de pastorale werkgroep.  Het diaconie is het coördinatiecentrum van alle  pastorale werk die aandacht besteed aan alle pastorale situaties.

Welke werkzaamheden behoren bij het pastoraal team

Een van de vele taken van het pastoraal team is het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO, plegen van ziekenhuis bezoeken aan gemeenteleden, gemeenteleden die in verzorg- en verpleeghuizen verblijven en het bezoeken van weduwen en weduwnaars of het bezoeken van leden die in verzekering zijn gesteld en het uitvoeren van taken in de thuis zorg. In overleg met het coördinatiecentrum wordt aandacht besteed aan welke ondersteuning gemeenteleden mogen verwachten of nodig hebben. Het kan daarbij gaan om chronisch zieken, de aandacht voor lichamelijk en/of verstandelijk beperkten, gemeenteleden die tijdelijk zijn opgenomen in een zorginstelling of gemeenteleden in de laatste fase van hun leven (terminale zorg) en de nazorg na overlijden van een partner. Ook wordt er aandacht besteed aan het inzegenen van het huwelijk, het opdragen van de pasgeborene en aan de doop door onderdompeling.

We zijn altijd opzoek naar vrijwilligers die het pastoraat willen ondersteunen. Wilt u ook als vrijwilliger bij ons aan de slag, stuur ons dan een verzoek en cv naar het secretariaat.

Ouderlingen en pastorale medewerkers

Het is aan de ouderlingen om met regelmaat de gemeenteleden thuis te bezoeken. Dit doen zij samen met de pastorale medewerkers. Alle ouderlingen en pastorale medewerkers zijn gehuwd. U kunt samen met de oudsten en pastorale medewerkers een aangenaam gesprek hebben over uw geloofswandel en hoe u die belijd.  Velen vinden dit een zeer aangename manier om in een kleine kring het geloof te belijden en direct vragen te kunnen stellen. Daarnaast kunnen er allerlei andere zaken aan de orde komen. De ouderlingen leven ook mee met ziekte en zorgen.

Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” (Jakobus 5:14-15)

Structureel Pastoraat

Binnen de gemeente hebben we de pastorale werkgroep bestaande uit gemeenteleden die zich bezighouden met structureel  pastoraat. Aandachtsgebieden met een relatief frequente en structureel karakter. Deze werkgroep wordt gecoördineerd door de pastor en de ouderlingen.

De leden van de pastorale werkgroep zijn geen ambtsdrager en doen hun pastorale werk dan ook onder verantwoordelijkheid van de ouderlingen. Uiter­aard hebben de werkgroepleden daartoe een geheimhoudings belofte afgelegd.

Vrouw tot vrouw pastoraal

De vrouwenpastoraat zet zich in voor de vrouw en houdt zich onder andere bezig met:

  • het ondersteunen van de vrouw in haar geloof, gezin en werk
  • het ondersteunen van de vrouw in haar angsten, emoties en gezondheid
  • het onderwijzen van kinderen in hun geloof, gedrag en omgang
  • het bezoeken van oudere gemeenteleden
  • het bezoeken van mensen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven

Vormen van pastorale zorg en maatschappelijke ondersteuning

In het onderstaande tabel ziet u de zorgvormen van het pastoraat.


ZorgvormenOmschrijving
Hulp in de huishouding

Ondersteunen van mensen die niet meer in staat zijn zelf hun huishouden te doen.
Gebed & BevrijdingspastoraatBidden voor hen die genezing en bevrijding nodig hebben.
Ouderen pastoraatVrije tijd besteding aan ouderen die eenzaam en of weduwen zijn. Thuis of in een zorgcentrum woonachtig zijn.
Ondersteuning en Persoonlijke begeleidingOndersteunende zorg en de persoonlijke begeleiding in het gezin.
Huwelijks MediationHet eerste aanspreekpunt voor gezinnen met huwelijksproblemen
PersonenvervoerVan en naar uw bestemming binnen de regio.
Bezoek thuis, in het ziekenhuis of zorginstellingHet bezoeken van de zieke die in het ziekenhuis is en gebed nodig heeft of bij een geboorte.
Gezin en kinderenGeestelijke en praktische ondersteuning bieden aan gezinnen die moeite hebben met de opvoeding van kinderen.
Persoonlijke begeleidingBudget begeleiding en het begeleiden in de persoonlijke financiën.
PreventieHet verstrekken van preventieve voorlichting in de vorm van advies en het organiseren van voorlichtingsprogramma's.