AGB-Code

Maandag tot Vrijdag

10:00 - 16:00

Secretariaat

2802 TG GOUDA

Telefoon

0182-605510
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor Pastorale Thuiszorg.
October 17, 2017

AGB-Code

Maandag tot Vrijdag

10:00 - 16:00

Secretariaat

2802 TG GOUDA

Telefoon

0182-605510

Over ons

Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren

Wij geloven dat God ons geroepen heeft om Zijn koninkrijk te betreden waarin we alles, dat een mens nodig heeft, zouden vinden. Jezus heeft ons uitgedaagd om een nieuw leven aan te nemen waarin we het eeuwige leven zouden erven. Hij begon bij zijn eerste prediking te zeggen, bekeert u, wat betekend dat we ons moesten omkeren van het pad waarop we wandelde om te kiezen voor Zijn Koninkrijk, zegt Hij verder, want het Koninkrijk der hemelen is aangekomen. Daarmee gaf Hij de nieuwe levensstijl aan die de mens moest aannemen. Leven in een eeuwig Koninkrijk. Daniël 2:44

Gods Visie

In het leven van Jezus zien we dat Hij in alles dienstbaar was. Als christenen worden we bemoedigd om die zelfde dienstbaarheid te tonen jegens elkander en anderen die minder welvarend zijn in de wereld.

Het einde aller dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden. Weest gastvrij jegens elkander, zonder morren. Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.
1 Petrus 4:7-11

Het is dus Gods visie om een ieder in de wereld te bereiken op plaatsen daar waar de hulp noodzakelijk is en de wens om hen die in armoede leven bij te staan.

Over Ons

Stichting Gravenberch is het diaconie orgaan van de Apostolische gemeente United World of Christians Church.
Het College van Diakenen vormt het bestuur van Stichting Gravenberch en wordt vertegenwoordigd door haar Voorzitter in de maandelijkse vergadering. De directeur en de projectcoördinatoren vormen samen het management en leggen verantwoording af aan het bestuur.

Stichting Gravenberch, heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van inkomsten uit giften en donaties. Ze heeft nog geen ANBI status. Ze heeft haar zetels gevestigd in Gouda.
Als Stichting is zij vooral pastoraal actief voor haar leden in de gemeente de Berg.

Stichting Gravenberch is tevens het financieel orgaan van United Word of Christians. Van hieruit worden de kosten van de gemeente beheert.

Doelstelling

Stichting Gravenberch behoudt zich in haar verantwoordelijkheid voor de diaconale zorg op basis van Bijbelse principes en onderwijs te brengen aan de meest kwetsbaren. Zij heeft zich tot doel gesteld om bij het verschaffen van materiële hulp de zelfstandigheid en het vermijden van afhankelijkheid bij kansarmen in opkomende markten te bevorderen.

De missie van Stichting Gravenberch is om mensen te brengen tot de kennis van Jezus Christus en om mensen in nood psychische, materiële en geestelijke ondersteuning te bieden.
Stichting Gravenberch heeft zich het volgende ten doel gesteld.

  • Ondersteuning: Het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in kansarme gebieden.
  • Evangelisatie en Onderwijs: Het verspreiden van het Christelijk onderwijs onder hen die geen toegang hebben tot scholing.
  • Veldwerk om te voorzien in lichamelijke noden, gericht op gezondheid.
  • Ondersteunen van slachtoffers in ramp en oorlogsgebieden.
  • Het verzorgen en voorzien in medische voorzieningen, zelfstandig of in samenwerking met andere Christelijke organisaties, en het ontwikkelen en ondersteunen van water en voedselprojecten;

Erkenningen

Stichting Gravenberch is ingeschreven in het handelsregister onder vermelding van K.v.K nummer 60287209.
Stichting Gravenberch staat ingeschreven als zorgaanbieder in het AGB-register van de Vektis onder vermelding van AGB Code: 98102521. Dit geeft haar de bevoegdheid om als zorgaanbieder maatschappelijke zorg onder de ‘wet maatschappelijke ondersteuning’ (WMO) aan te bieden.

Stichting Gravenberch beschikt niet over een ANBI welke het mogelijk maakt om donaties boven een bepaald bedrag te incasseren. Het ligt wel in het vooruitzicht om een ANBI aan te vragen.
Stichting Gravenberch is geen goede doelen organisatie en heeft daarom niet de erkenning van het CBF nodig.

Stichting Gravenberch bankiert bij de ING
IBAN NL36 INGB 0006 4464 77
BIC INGBNL2A

Top