Kerkenraad en de Commissie van Bestuur

De Commissie van Beheer (CvB) heeft onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad (KR) de verantwoording en de zorg over het beheer van alle materiële en financiële zaken van de gemeente. Zij draagt de verantwoording voor de aanwezigheid van voldoende financiële mogelijkheden om de gemeente te doen functioneren. Hiertoe behoort ook het beheer van de kerkgebouw.

Voor het uitvoeren van de taken is de CvB afhankelijk van inkomsten uit VVB, collecten, giften, donaties, legaten en erven alsmede inkomsten gehouden tijdens de huisdiensten en de vrijwillige bijdragen van leden en niet leden die via de social media deelnemen aan de diensten. Actuele en projectgerichte informatie, zoals ge­meen­tegebouw en evenementen worden op de nieuwspagina en de agenda van de gemeentedeberg.nl vermeld. De CvB dankt u voor uw steun en hoopt deze periodiek van u te ontvangen. Het rekeningnummer van de Stichting is:

IBAN: NL36 INGB 000644 64 77
Voor donaties en giften
Ten name van Stichting Gravenberch

Penningmeester

De penningmeester binnen onze gemeente is het praktisch aanspreekpunt voor betalingen en financiële aangelegenheden. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd door middel van het opstellen van een jaarrekening. De jaarrekening wordt beoordeeld door een accountant. In het najaar wordt voor het aankomende jaar een begroting opgesteld. Zowel jaarrekening als begroting worden besproken en goedgekeurd door de kerkenraad.

Ledenadministratie en inschrijving

Onze kerkgenootschap kent ingeschreven leden. U bent pas lid van onze kerkelijke gemeente als u ook daadwerkelijk ingeschreven staat. Als lid hebt u dan recht op vele gezin’s en persoonlijke privileges. U bent immers deel geworden van de gemeente.

Als lid, komt u onder de pastorale zorg van het Diaconie terecht. Het pastorale Steunpunt. De gemeente vormt een familie van God en delen in elkaars lief en leed. De kerkelijke gemeente heeft een belang in de hoogtepunten in uw leven, zoals het sluiten van een huwelijk, de geboorte of de geestelijke groei van de kinderen. Maar ook wanneer het minder goed gaat in uw leven, zoals bij werk, ziekte en dood, is de kerkelijke gemeente er om u en uw naaste geestelijk te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Om lid te worden, vragen wij u Jezus Christus te aanvaarden als uw persoonlijke Redder en Heer. Ook verwachten wij dat u met uw aanmelding de visie van de kerkelijke gemeente erkent in het geloof door de aanvaarding van de missie en visie van de kerkelijke gemeente.

Eenieder die betrokken is bij onze kerkelijke gemeente of bij het aangesloten diaconie ‘Stichting Gravenberch’ staat ingeschreven in de ledenadministratie. Deze ledenadministratie is belangrijk, omdat op grond daarvan bijvoorbeeld de wijken voor pastorale zorg (huisbezoeken) worden ingedeeld. De ledenadministratie wordt doorgaans gebruikt om de leden op de hoogte te houden van de diverse activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente.  Alles bij elkaar reden genoeg om aandacht te besteden aan die administratie. Het is wel van belang dat u ook zelf het contact met de kerkelijke gemeente onderhoudt door hen op de hoogt te houden van bijvoorbeeld veranderingen in uw woon-leefsituatie, bij een geboorte, een verhuizing of overlijden. Op die manier blijft de ledenadministratie betrouwbaar en volledig.

De CvB houdt nauwkeurig de ledenadministratie bij. Hierbij gaat het zowel om het actuele leden bestand als om het beheer van het historische ledenbestand. Via het historische ledenbestand is steeds te achterhalen wie in onze gemeente van wanneer tot wanneer lid is geweest. Daarbij wordt bijgehouden wanneer iemand gedoopt is, eventueel belijdenis heeft afgelegd, en of hij/zij eventueel gehuwd (geweest) is. De CvB draagt er zorg voor dat van de actuele ledenlijst jaarlijks een bruikbaar exemplaar een de gemeenteleden ter beschikking wordt gesteld. Verder worden er lijsten gemaakt die de KR en commissie nodig hebben voor hun activiteiten. Bij het ter beschikking stellen van de gegevens houdt de CvB rekening met de wettelijke privacyregels.

De gemeente heeft de zorg voor haar ouderlingen.

Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Handelingen 20:28

Binnen de kerkelijke gemeente onderscheiden we; leden, voorkeursleden, blijkgever van verbondenheid en meegerigistreerden.

  • Leden: zijn personen die dooplid (of belijdend lid) zijn en wonen binnen de geografische grenzen van onze kerkelijke gemeente. Zij staan officieel ingeschreven in de ledenadministratie.
  • Voorkeursleden: zijn personen die dooplid zijn en wonen buiten de geografische grenzen van onze kerkelijke gemeente, maar zich officieel hebben laten inschrijven in onze kerkelijke gemeente.
  • Blijkgevers van verbondenheid: zijn personen die officieel zijn ingeschreven bij de kerkelijke gemeente van hun woonplaats maar bij onze gemeente de diensten bijwonen.
  • Meegeregistreerden: zijn personen die geen kerkelijke band hebben, maar waarvan bijv. partner en kinderen bij onze kerkelijke gemeente staan ingeschreven. Personen kunnen als meegeregistreerden worden ingeschreven, om een volledig beeld te krijgen van het gehele gezin.

De voorkeursleden mogen deelnemen aan stemming en het ambt van ouderling of diaken vervullen.

De gegevens van de blijkgevers van verbondenheid kunnen niet door de ledenadministrateur worden verwerkt alvorens deze personen die wijzigingen niet zelf hebben door te geven aan de ledenadministrateur van hun eigen gemeente.

Doordat blijkgevers van verbondenheid niet officieel ingeschreven staan in de ledenadministratie van de kerkelijke gemeente, dienen zij er rekening mee te houden dat ze bij bepaalde acties ook benaderd kunnen worden om aan deel te nemen. Blijkgevers van verbondenheid hebben niet direct een inzage in het financieel beleid van de kerkelijke gemeente totdat ze zich officieel hebben ingeschreven in onze kerkelijke gemeente.

Voor officiële inschrijving in onze kerkelijke gemeente kunt u contact opnemen met de scriba .